ανακοινώσεις

Διευκρινιστική εγκύκλιος

0

«

σχετικά  με  την  διαδικασία  υποβολής

δικαιολογητικών για αποζημίωση αναλωσίμου υγειονομικού υλικού και σκευασμάτων
ειδικής διατροφής
»
Σχ.:         
1.
«Η υπ’αρ.
οικ. 24575/27 06 2016 εγκύκλιος σχετικά με οδηγίες για τη διαδικασία  υποβολής  δικαιολογητικών  για  αποζημίωση  αναλωσίμου  υγειονομικού
υλικού και σκευασμάτων ειδικής διατροφής” και ορθή επανάληψη,
2.«Η υπ’αρ.οικ. 26357/08 07 2016  
εγκύκλιος σχετικά με τροποποίηση αι συμπλήρωση  του  με  αρ.πρωτ.  οικ.  24575/2706-2016  εγγράφου  και  ορθής
επανάληψής της”
και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αυτής»
Μεαφορμή ερωτήματα που ακολούθησαν την έκδοση των
παραπάνω εγκυκλίων  μας,
με  στοιχεία  (1)  και  (2) σχετικά  με  την  διαδικασία
κατάθεσης δικαιολογητικών,  παραλαβής  υλικών  του  άρθρου  9,  ΕΚΠΥ  και  αποζημίωσης  των
δικαιούχων  ή  εξουσιοδοτημένων  από  αυτούς  προσώπων,  διευκρινίζουμε  τα
ακόλουθα:
Η κατάθεση των δικαιολογητικών στις ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ
ή στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ

ΕΤΑΜ θα γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο (δικαιούχο
) ή συγγενή του α’ βαθμού, όπως ορίζεται στην ως άνω εγκύκλιό μας ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση, με
θεωρημένο, από δημόσια αρχή, το γνήσιο της
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δικαιούχου,
στην απλή εξουσιοδότηση,
πρέπει να γίνεται από δημόσια αρχή πλησίον του τόπου κατοικίας ή φιλοξενίας του
Αθήνα,
11 10 2016
Αρ. Πρωτ.:
ΔΒ4Γ/Γ55/11 /οικ.39223
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Προς:
1
.Περ/κές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ
(Τμήματα Παροχών Ασθένειας)
2.Διοίκηση ΙΚΑ

ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Παροχών
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 15123
Πληροφορίες:
Δ.Τσαντές

Ι.Μέντης
Τηλ.:2108110653  663
, Φαξ: 2108110694
Email:
d 6@ eopyy gov gr
2δικαιούχου που θα βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω γκύκλιόμας
.
Επισημαίνεται ότι η υποβολή αίτησης του ασφαλισμένου σε κάθε περίπτωση
(κατάθεση  είτε  από  τον  ίδιο είτε  από  εξουσιοδοτούμενο  δικαιούχο)  καθίσταται υποχρεωτική.
Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 αρ.8 για την
παραλαβή του χορηγούμενου από τον ΕΟΠΥΥ υγειονομικού υλικούθα υπογράφεται από τον ίδιο τον
δικαιούχο ή από συγγενή του α’ βαθμού ή από άλλο πρόσωπο που ασκεί προδήλως και με υπεύθυνη δήλωσή του, την επ
ιμέλεια του ασθενή δικαιούχου.
Η αποζημίωση του δικαιούχου για το χορηγηθέν σε αυτόνυγειονομικό υλικό, θα
γίνεται είτε στον ίδιο τον δικαιούχο (άμεσα ασφαλισμένο) στο όνομα του οποίου
εκδίδεται η απόφαση παροχής, είτε σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
με  ειδικό  πληρεξούσιο  ή  με  απλή  εξουσιοδότηση  που  θα  φέρει  θεώρηση,  από
δημόσια  αρχή,  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής  του  εξουσιοδοτούντος.
Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος
δικαιούχου, στην απλή  εξουσιοδότηση,  πρέπει  να  γίνεται  από  δημόσια  αρχή  πλησίον  του  τόπου
κατοικίας  ή  φιλοξενίας  του  δικαιούχου,  που  θα  βε
βαιώνεται  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα στην ως άνω εγκύκλιό μας.
Διευκρινίζουμε
επίσης ότι:
1) το Ειδικό Πληρεξούσιο
που συντάσσεται συμβολαιογραφικά,
α) αίρεται με τον θάνατο του ασθενή
εκτός  εάν από το περιεχόμενο της
πληρεξουσιότητας ορίζεται διαφορετικά και πάντα για είδη που προμηθεύτηκε και
χρησιμοποίησε ο ασφαλισμένος όσο ζούσε.
β) ορίζει με σαφήνεια για ποιές πράξεις εξουσιοδοτείται το τρίτο πρόσωπο από τον
εντολέα,
γ) δεν δύναται να περιέχει ως όρο την δυνατότητα παραλαβής υλικών από τον ίδιο
τον πάροχο,
2)
Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 αρ.8 για
Εξουσιοδότησηπου αφορά σε κατάθεση
δικαιολογητικήσε αποζημίωση
:
α) συντάσσεται και υπογράφεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, είτε είναι ο άμεσα, ε
ίτε είναι ο έμμεσα ασφαλισμένο
ς και αίρεται με τον θάνατό τουεκτός  εάν από το
περιεχόμενο της πληρεξουσιότητας ορίζεται διαφορετικά και πάντα για είδη που
προμηθεύτηκε και χρησιμοποίησε ο ασφαλισμένος όσο ζούσε.
3Σε έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας, θα υπογράφει την δήλωση εξουσιοδότησης,
ο Συμπαραστάτης που έχει οριστεί με δικαστική απόφαση (Α.Κ. 1666 και επόμενα).
β) αφορά σε τρίτο πρόσωπο για την
κατάθεση δικαιολογητικών και για την αποζημίωση
της αξίας των υλικών που χορηγεί ο ΕΟΠΥΥ
γ) ορίζει με σαφήνεια για ποιες πράξεις εξουσιοδοτείται το τρίτο πρόσωπο από τον
εντολέα και για πόσο χρόνο και
δ) η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα διενεργείται από δημόσια
αρχή, πλησίον του τόπου κατοικίας ή φιλοξεν
ίας του δικαιούχου, όπως περιγράφεται στην εγκύκλιό μας.
3] Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 αρ.8 γιαΠαραλαβήπρέπει να
είναι σε διαφορετικό έντυπο, από την δήλωση εξουσιοδότησης για κατάθεση
δικαιολογητικών ή για αποζημίωση.
Στην δήλωση παραλαβής θα ορίζεται ότι ισχύει για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
4]  τα Δικαιολογητικά  προς  Αποζημίωσηπου  έχουν  κατατεθεί  μέχρι  και  τις
30/06/2016 στις ΠΕΔΙ ή τα υποκαταστήματα ΙΚΑ

ΕΤΑΜ, ανεξαρτήτως ημερομηνίας
έκδοσης ιατρικής γνωμάτευσης ή τιμολογίου, θα εκκαθαριστούν από τις υπηρεσίες
που  έχουν  παραληφθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  ίσχυαν  μέχρι  και  την
ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου μας.
5] σχετικά με το θέμα τηςεπιφύλαξης της υπηρεσίαςπου παραλαμβάνει τα
δικαιολογητικά,  σε  σχέση  με  τα  αναφερόμενα  στην  προσκομιζόμενη  ιατρική γνωμάτευση,
ως προς την δικαιοπρακτική ικανότητα του ασθενή
, αυτή θα διερευνάται  και  από  την  υπηρεσία  (σε  συνεννόηση  του  αρμοδίου  τμήματος  με
τον/την  διευθυντή/τρια  της  ΠΕΔΙ  ΕΟΠΥΥ  ή  τον/την  Προϊστάμενο/η  του
υποκαταστήματος ΙΚΑ

ΕΤΑΜ) σε περίπτωση που η ιατρική διάγνωση δεν είναι σαφής και δεν αναφέρ
ει αν ο ασθενής κατά τον χρόνο της εξουσιοδότησης, είχε ή όχι
επικοινωνία  με  το  περιβάλλον,  για  όλες  τις  αναφερόμενες  στην  εγκύκλιό  μας
παθήσεις.Προς  τούτο  είναι  αναγκαίονα  προσδιορίζεται από  τον  ιατρό  που γνωματεύει,
η βαρύτητα της διαταραχής και η ικανότητα επικοινωνίας του ασθενή με το περιβάλλον,
δηλαδή η ικανότητά του να δώσει έστω προφορική
εντολή για σύνταξη της δήλωσης εξουσιοδότησης ήτου ειδικού πληρεξουσίου.
4
Σε περίπτωση αδυναμίας του σνταγογραφούντος ιατρού θα ζητείται γνωμάτευση ειδικού προςτούτο ιατρού.
Σε περίπτωση που αυτά δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια, τότε η υπηρεσία (ΠΕΔΙ

ΕΟΠΥΥ  ή  ΙΚΑ
-ΕΤΑΜ),  αφού  δεχθεί  τα  δικαιολογητικά,  σύμφωνα  με  όσα
περιγράφονται στην ανωτέρω εγκύκλιό μας, έχει δικαίωμα να ζητήσει ιατρικό έλεγχο
κατ’οίκον, με συνδρομή ειδικευμένων ιατρών (επιμελητών Α’, Β’, διευθυντών ΕΣΥ,
Συντονιστών  διευθυντών)  από  Νοσοκομεία,  ΚΥ,  ΜΥ

ΠΕΔΥ  της  περιοχής  που  θα οριστούν από την οικεία ΥΠΕ, σε εφαρμογή των διατάξεωντου άρθρου 14 του ν.
4238/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το πόρισμα του ελέγχου να προσαρτάται στην διαδικασία εκκαθάρισης.
6]
Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 αρ.8 για
Εξουσιοδότηση για Κατάθεση δικαιολογητικών ή για Είσπραξη αποζημίωσηςπου δικαιολογεί ο
ΕΟΠΥΥ για κάθε παροχή, έχει ισχύ για όσο
χρονικό διάστημα αναφέρεται στην
ιατρική γνωμάτευση και όχι πλέον του έτους όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ΕΚΠΥ
του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κοινοποίηση:
1.Γρ.Προέδρου ΕΟΠΥΥ
2.Γρ.Αντιπροέδρου
ΕΟΠΥΥ
3.
Γρ.ΓενικούΔιευθυντή
ΕΟΠΥΥ
4.Διεύθυνση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ

«Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία σε παιδικές χαρές και πλατείες»

Previous article

Πάνω από 9,5 εκατ. ευρώ και 100 προσλήψεις στις δομές

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.