ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ << Δυτική Ελλάδα >> ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ <<Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ >>

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

<< Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ) >>

                Το Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση      <<ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>, έχει πάρει έγκριση και θα υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος << Δυτική Ελλάδα >> και Τίτλο <<Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας

Φροντίδας ατόμων με αναπηρία ΚΔΗΦ >>.

Η << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>> μέσω του προγράμματος θα καλύπτει με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του

την διημέρευση 10 ατόμων με νοητική υστέρηση.

Οι υπηρεσίες διημέρευσης θα παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο από 07:30 έως

15:30 στο ΚΔ-ΗΦ της <<ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>, Βαλτινού 2 και Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή έως 14/10/2016, καταθέτοντας αίτηση στην

<<ΗΛΙΑΧΤΊΔΑ >> καθημερινά τις ώρες από 08:00 έως 14:00. Την αίτηση καθώς και τα απαιτού-

μενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα παραλάβετε από την << ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ>>.

Η επιλογή των άμεσα ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα <<Δυτική

Ελλάδα>>, κωδικός πρόσκλησης Α.Π.2540/23.06.2016 Της ΕΥΔΕΠ Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η Πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος <<Δυτική Ελλάδα>>

Και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

(παράταση προθεσμίας έως 14/10/2016)

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  που θα πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

  1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή Πιστοποιητικό γεννήσεως.
  2. Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2015, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.
  3. Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του ωφελουμένου, εν ισχύ.
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
  5. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της καρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
  6. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των Α.μεΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους εν ισχύ.
  7. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
  8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν.1599/1986 . (δίνεται στην ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ).

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Κ.Δ.Η.Φ. “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”

Previous article

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.